Actievoorwaarden promotionele winacties

 1. Algemeen
1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Promenade Almere Haven, gevestigd te Almere Haven (hierna: ‘Promenade Almere Haven) georganiseerde promotionele winacties (hierna: ‘Actie(s)’), ongeacht via welk medium/ onderdeel van het door Promenade Almere Haven geëxploiteerde platform dan ook.
  1.2 Deelname aan een door Promenade Almere Haven georganiseerde Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
  1.3 Per Actie zal Promenade Almere Haven in de betreffende editie van het door Promenade Almere Haven uitgegeven magazine, dan wel op de betreffende website vermelden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de Actie gelden.
  1.4 De kosten per deelname aan de Actie bedragen maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.
 2. Deelnemers
2.1 Een deelnemer (hierna: ‘Deelnemer’) kan zich slechts eenmaal deelnemen per Actie.
  2.2 Deelname staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon. 2.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.
  2.4 Promenade Almere Haven is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.
  2.5 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en kunnen deze toestemming indien Promenade Almere Haven daar naar vraag (schriftelijk) overleggen. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Promenade Almere Haven besluiten de prijs niet uit te keren, tenzij de Deelnemer aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.
  2.6 Promenade Almere Haven heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  2.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Promenade Almere Haven behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
  2.8 Promenade Almere Haven heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 3. Prijzen
3.1 De te winnen prijzen worden vermeld dan wel getoond in de betreffende editie van het magazine dan wel op de betreffende website. Per Deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts een prijs per Actie uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
  3.2 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van Promenade Almere Haven, tenzij anders vermeld.
  3.3 Promenade Almere Haven stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Promenade Almere Haven is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).
  3.4 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto’s en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door Promenade Almere Haven dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Promenade Almere Haven is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.
  3.5 De trekking geschiedt geheel geautomatiseerd waarbij de prijzen geheel willekeurig worden toegekend of de prijswinnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke derde. Bij prijsvragen waaraan een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Alsdan worden zij op de hoogte gebracht hoe een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  3.6 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Actie toegestuurd naar het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft Promenade Almere Haven het recht de winnende Deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats in het betreffende magazine dan wel op de betreffende website bekend te maken.
 4. Persoonsgegevens en Privacy
4.1 Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de Deelnemer aan Promenade Almere Haven toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de Promenade Almere Haven noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen, alsmede ten behoeve van (direct) marketing doeleinden en het verzenden van voor de deelnemer interessante informatie, waaronder begrepen toekomstige promotionele acties.
  4.2 De Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Promenade Almere Haven.
 5. Klachten
5.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Actie kunnen door de Deelnemer aan Promenade Almere Haven kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde envelop naar Promenade Almere Haven Media B.V. op het adres Markt 43 te Almere Haven of een e-mail te sturen aan info@promenade-almerehaven.nl.

terug